Toepassingsbereik

Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe uitingen van Meijnhardt advocatuur, waaronder de uitingen via de door Meijnhardt advocatuur geëxploiteerde website(s) (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”) en eventueel verstuurde mailingen. Al deze uitingen samen worden hierna aangeduid als “Uitingen”.

Disclaimer

Via de Uitingen wordt algemene informatie verstrekt over Meijnhardt advocatuur en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover de Uitingen juridische onderwerpen betreffen is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Meijnhardt advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de Uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Meijnhardt advocatuur uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende Uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Meijnhardt advocatuur.

Privacy statement

Algemeen

Meijnhardt advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Meijnhardt advocatuur eventueel verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Meijnhardt advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die u op eigen initiatief aan ons heeft verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Verder gaat het om persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.
Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens een registratieprocedure of tijdens het contact met een advocaat of adviseur). Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van de Website er automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Meijnhardt advocatuur verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van (juridische) diensten, waaronder uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Het innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatie activiteiten;
 • Werving en selectie (sollicitatie);
 • Het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het toezenden van informatie conform uw voorkeuren, het publiceren van de door u gegeven en ter publicatie aangeboden commentaren en reacties, etc.)
 • Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Meijnhardt advocatuur (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Uitingen);
 • Het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Meijnhardt advocatuur. Meijnhardt advocatuur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
  • Wettelijke verplichting
  • Uitvoering van een overeenkomst
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Meijnhardt advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Meijnhardt advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Meijnhardt advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting. Met de derde partij die namens en in opdracht van Meijnhardt advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Meijnhardt advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Gebruik social media en links

Op de website(s) van Meijnhardt advocatuur zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links naar andere webpagina’s opgenomen of bestaat de mogelijkheid e.e.a. te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Meijnhardt advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Mailingen

Mailingen door Meijnhardt advocatuur kunnen worden toegezonden aan alle klanten en relaties van Meijnhardt advocatuur, die bijvoorbeeld via Linked-In gelinkt zijn aan Annelies Meijnhardt. Het betreffende bericht bevat een hyperlink waarmee u zich met één klik weer kunt afmelden indien u geen interesse heeft in dergelijke mailingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Meijnhardt advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Meijnhardt advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Meijnhardt advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Meijnhardt advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Wijzigingen

Meijnhardt advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen en recht op inzage en correctie

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens of verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Meijnhardt advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kan het zijn dat wij u vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Meijnhardt advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld of andere vragen/opmerkingen kunt u richten aan: info@meijnhardtadvocatuur.nl.

Deze disclaimer en privacy-statement is vastgesteld op 29 oktober 2018.