Algemene voorwaarden

1. Meijnhardt advocatuur is een eenmenszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62412752 die tot doel heeft het uitoefenen van een advocatenpraktijk, het curatorschap en het verrichten van juridische diensten in de meest brede zin des woords.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder ook begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Meijnhardt advocatuur wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website(s) van Meijnhardt advocatuur.

4. Deze Algemene Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die in overleg met de cliënt bij de uitvoering van enige opdracht door Meijnhardt advocatuur wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

5. Meijnhardt advocatuur is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en een door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde gelden, te aanvaarden. Meijnhardt advocatuur mag op deze voorwaarden, waaronder voorwaarden met aansprakelijkheidsbeperkingen, ook in de relatie met de opdrachtgever een beroep doen voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Door Meijnhardt advocatuur ingeschakelde derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

6. Meijnhardt advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht, de werkzaamheden en bij de selectie van in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte tijd vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Meijnhardt advocatuur zijn vastgesteld en aan de opdrachtgever zijn opgegeven. Specifieke ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

8. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in gebracht, doch Meijnhardt advocatuur mag daarvan afwijken. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. De betalingstermijn van facturen is in beginsel 14 dagen na de factuurdatum, maar in voorkomend geval (zoals bij urgentie, een voorschot of (voorgeschoten) kosten van derden) kunnen kortere betalingstermijnen gelden. Klopt er iets niet of bent u het niet mee eens met een factuur, dan kunt u dat binnen 14 dagen kenbaar maken en lost de verantwoordelijke advocaat dit samen met u op. Reageert u niet (tijdig), dan stemt u in met de factuur en de daarop vermelde kosten en werkzaamheden.

9. Na het verstrijken van de betalingstermijn bent u van rechtswege (zonder dat enige aanmaning of een ingebrekestelling vereist is) in verzuim. In geval van verzuim is opdrachtgever over (het onbetaalde gedeelte van) het factuurbedrag (inclusief BTW) de wettelijke handelsrente verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van (het onbetaalde gedeelte van) het factuurbedrag (inclusief BTW).

10. Bent u een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bent u na het intreden van verzuim de buitengerechtelijk kosten en rente pas verschuldigd nadat u daartoe bent aangemaand en Meijnhardt advocatuur u gemeld heeft wat de gevolgen zijn van het uitblijven van betaling. Blijft betaling dan (nog steeds) uit binnen 14 dagen na deze aanmaning, dan bent u de buitengerechtelijke kosten en wettelijke consumentenrente verschuldigd.

11. Wordt een factuur geheel of gedeeltelijk niet (tijdig) betaald, dan is Meijnhardt advocatuur bevoegd de werkzaamheden direct op te schorten met inachtneming van art. 14 lid 3 van de Gedragsregels Advocatuur. Meijnhardt advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van een dergelijke opschorting van de werkzaamheden.

12. De klachtenregeling van Meijnhardt advocatuur betreft de door haar gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van Meijnhardt advocatuur over haar dienstverlening en facturen. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Meijnhardt advocatuur ( www.meijnhardtadvocatuur.nl/klachtenregeling ) en maakt onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

13. Iedere eventuele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Meijnhardt advocatuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering(en) toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het aan Meijnhardt advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien die aanspraak niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij u bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest en schriftelijk bij Meijnhardt advocatuur zijn gemeld. Iedere aanspraak vervalt in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste factuur voor de betreffende (deel)opdracht.

14. Meijnhardt advocatuur is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. U vrijwaart Meijnhardt advocatuur hierbij tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht met u en/of werkzaamheden voor u.

15. Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Meijnhardt advocatuur verplicht de identiteit van u en in voorkomend geval de “uiteindelijk belanghebbende” (UBO) vast te stellen. Meijnhardt advocatuur verwerkt de in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meijnhardt advocatuur zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zullen de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Meijnhardt advocatuur en wat kantoor met uw gegevens doet, verwijst Meijnhardt advocatuur u naar het privacy statement. Deze is gepubliceerd op de website (www.meijnhardtadvocatuur.nl/disclaimer) en maakt onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

16. Op iedere rechtsverhouding tussen Meijnhardt advocatuur en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Nederland is bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat uit een dergelijke rechtsverhouding voortvloeit.

Januari 2022