Wat mij beweegt?

Wat ik doe?

Mr. Meijnhardt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd:

Ondernemingsrecht

  • Bestuurdersaansprakelijkheid

  • Beroepsaansprakelijkheid

  • Fusies en overnames

  • Vennootschappen

  • Verenigingen en stichtingen

Insolventierecht

  • Faillissement

  • Surseance van betaling

  • WSNP

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Annelies Meijnhardt adviseert en voert procedures op het gebied van verbintenissenrecht (geschillen met leveranciers/klanten/concurrenten omtrent contracten of onrechtmatige daad), rechtspersonenrecht (zoals bestuurdersaansprakelijkheid), financiering en zekerheden (advisering in trajecten met banken of andere financiers), incasso en beslag en executie. Verder begeleidt zij bedrijven en organisaties met continuïteitsproblemen, bijvoorbeeld in recovery- en (her)structureringstrajecten. Zij adviseert o.m. ondernemers, bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

“Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Doel van deze wet is om faillissementen van ondernemers te voorkomen. In deze corona-crises biedt deze wet belangrijke handvatten om continuïteit van uw onderneming te waarborgen of uw onderneming op eenvoudiger wijze te staken. Hierover kan Annelies u adviseren. Zij kan ook optreden als herstructureringsdeskundige of observator bij het aanbieden van een WHOA-akkoord.”

De advocaat

Annelies Meijnhardt is een mensgericht en zakelijk advocaat. Ze gaat voor praktische oplossingen die bijdragen aan de doelen van de cliënt. Zij heeft ervaring in management, bestuur en toezicht, financieel inzicht en inzicht in bedrijfsprocessen. Die kennis en ervaring heeft zij onder meer opgedaan als curator van failliete bedrijven (ruim 23 jaar), waarbij zij regelmatig met succes de bedrijfsvoering heeft voortgezet en overnames/doorstarts heeft gerealiseerd. Zij adviseert al 24 jaar ondernemingen en organisaties.

Sinds 2001 is zij lid van Insolad, de Vereniging van insolventie-advocaten. In 2003 heeft zij de Insolad-Grotius specialisatie-opleiding insolventierecht cum laude behaald. In 2009 heeft zij de opleiding Financiële economie voor curatoren afgerond. Ook verder voldoet zij in ruime mate aan de opleidingseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten door middel van tal van cursussen en opleidingen, met name op het gebied van ondernemingsrecht, insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Maar ook op het gebied van advies- en presentatie-vaardigheden, leidinggeven, accountmanagement en juridisch en zakelijk Engels.

Als vice-voorzitter en secretaris van de Raad van Toezicht van World Vision Nederland, een van de grootste ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties gericht op kwetsbare kinderen wereldwijd, was zij verantwoordelijk voor het toezicht op de organisatie, good corporate governance en het opstellen van meerjarenplannen. In die rol heeft zij een compliance-onderzoek verricht binnen het internationale hoofdkantoor van World Vision International.

Sinds juni 2016 is zij lid van de Raad van Toezicht van Accolade Zorg en fungeert zij in de remuneratie en governance-commissie. Als advocaat adviseert zij organisaties op het gebied van governance en (her)structurering.

Annelies Meijnhardt was vanaf de oprichting van Matchpoint Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Amersfoort e.o. jarenlang lid van de Raad van Advies en altijd nauw betrokken gebleven. Vervolgens was zij als lid van de Denktank en als Maatschappelijk ondernemer verbonden aan Samen voor Amersfoort.

Zij kent het maatschappelijk veld en de bedrijvigheid in Amersfoort goed en verbindt deze geregeld aan elkaar. Onder meer als ambassadeur van het Reanimatienetwerk Amersfoort (Meijnhardt reanimeert!). Als (enig onafhankelijk) lid van de jury van het Lateifonds, mag zij samen met de andere juryleden jaarlijks een maatschappelijk project met impact voor een betere leefomgeving, verblijden.

Zij beheerst de Engelse taal in woord en geschrift. Duits beheerst zij behoorlijk. Noors kan zij zonder problemen lezen.

Faillissementen

Als curator (al 22 jaar) wikkelt Annelies Meijnhardt haar nog lopende faillissementen af.

De openbare en financiële verslagen in deze faillissementen staan op de website www.rechtspraak.nl onder het kopje ‘insolventieregister’.

Curator mr. M.E. (Annelies) Meijnhardt

Vermeerstraat 8
3817 DE Amersfoort

info@meijnhardtadvocatuur.nl
06 – 22 44 86 54

KvKnummer: 62412752
BTW-nummer: NL162654947B01

Actueel

Sinds 1 oktober 2018 is Meijnhardt advocatuur gevestigd in het witte huis ‘Landgoed Schothorst’, Schothorsterlaan 11 in Amersfoort. In het kloppend hart van Nederland! Goed bereikbaar, zowel per auto, openbaar vervoer, als per fiets.

Daar werkt zij samen met advocaat Bart Sprangers van The Legal Department in een mooi kantoor. Alle faciliteiten zijn aanwezig om cliënten en relaties in een fijne omgeving te kunnen ontvangen.

U bent van harte welkom!

Die term introduceert Mr. A. van Hees in zijn artikel in Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI 2015/1). Hier zouden alle curatoren voor moeten gaan. Helaas is de praktijk anders. Je hebt ‘afwikkelaars’ die de deur (letterlijk en figuurlijk) dichtdoen zodra ze benoemd zijn. Je hebt ook curatoren die de deur zoveel mogelijk willen openhouden en z.s.m. zoeken naar levensvatbaarheid en mogelijkheden voor een overname of doorstart.

Dat is mijn insteek; Meijnhardt reanimeert.

Lees meer over maatschappelijk verantwoord vereffenen …

De kantonrechter te Leeuwarden heeft aan de Hoge Raad de volgende prejudiciële vraag gesteld:“In artikel 39 Fw, laatste volzin, is bepaald dat van de dag der faillietverklaring af de huurprijs boedelschuld is. Geldt deze bepaling ook ten aanzien van de huur van roerende zaken (als de onderhavige)?” De Hoge Raad beantwoordt de vraag bevestigend (HR 09-01-2015). Lange tijd werd gedacht (althans was hierover op zijn minst onduidelijkheid) dat art. 39 Fw alleen van toepassing was op huur van onroerende zaken.

Nu is dus duidelijk dat dit artikel ook van toepassing is op roerende zaken. Als u roerende zaken verhuurt aan een (rechts)persoon en deze gaat failliet, is de huurvordering van de dag van faillietverklaring af totdat de huurovereenkomst eindigt (dit kan op grond van dit artikel op een termijn van 3 maanden) een (concurrente) boedelschuld.

Lees meer …

Annelies Meijnhardt heeft mogelijke aansprakelijkheden als bestuurder kort weergegeven in dit artikel. Als bestuurder van een onderneming met continuïteitsproblemen is het van belang de risico’s en kansen goed te (h)erkennen. Laat een faillissement nooit over de onderneming ‘afgeroepen’ worden.

Het is nooit te laat (dus ook niet om 1 voor 12 en niet om 1 over 12) om advies in te winnen. U wilt toch op zijn minst weten wat er op u afkomt, zeker ook privé. Dat is elke (laatste) cent waard.

Dat bedenkt u zich misschien niet in deze tijden van verdere digitalisering. Vanaf 2016 is digitaal deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel immers verplicht en is op papier aanleveren zelfs niet meer mogelijk! Op grond van art. 10 lid 2 BW is het bestuur echter nog steeds verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen (en ik heb geen wijzigingsvoorstel voor deze wet gezien). Als niet voldaan wordt aan art. 2:10 BW en er volgt een faillissement van de vennootschap, geldt dit als onbehoorlijk bestuur en geldt het wettelijke vermoeden dat onbehoorlijk bestuur over de gehele linie een belangrijke oorzaak is van het faillissement (net zoals bij de zogenaamde ‘deponeringsplicht’ van de jaarrekening bij de KvK). Dit wil elke bestuurder uiteraard voorkomen.

Toch nog steeds tijdig een print maken dus!

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Volg mij!

Overig

Organisatie

Meijnhardt advocatuur is de eenmenszaak van mr. M.E. (Annelies) Meijnhardt, kantoorhoudende aan de Schothorsterlaan 11, 3822 NA in Amersfoort.

Postadres

Vermeerstraat 8, 3817 DE in Amersfoort.

KvK-nummer: 62412752
BTW nr: NL001862389B75

Het beleid en de procedures van Meijnhardt advocatuur zijn opgenomen in haar interne kantoorhandboek.

Meijnhardt advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening.

Tarieven

Meijnhardt advocatuur hanteert een uurtarief van € 250, excl. BTW. Dit is inclusief kantoor- en reiskosten (binnen Nederland).

Voor maatschappelijke organisaties en particulieren hanteert zij veelal een gereduceerd uurtarief. Dit is afhankelijk van het soort zaak en/of de cliënt. Ook kan in voorkomend geval een fixed fee afgesproken worden, zodat u weet waar u aan toe bent.

Annelies Meijnhardt staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtbijstand en staat voor een aantal rechtsgebieden dus ook cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Algemene voorwaarden

Meijnhardt advocatuur hanteert algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere opdracht, daaronder ook begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Meijnhardt advocatuur, partners van of aan personen die eventueel in dienstbetrekking van Meijnhardt advocatuur werkzaam zijn, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

De algemene voorwaarden zijn hier in te zien. Uiteraard zijn deze ook kosteloos op te vragen bij Meijnhardt advocatuur.