Meijnhardt advocatuur

icon-meijnhardtadvocatuurMeijnhardt voor recht ...

Annelies Meijnhardt is gespecialiseerd in algemeen ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, verbintenissenrecht (contractenrecht e.d.), goederenrecht, financieringen/ zekerheden en insolventierecht. U kunt bij haar terecht voor allerlei zakelijk advies en geschillen. Zij adviseert ondernemingen, maatschappelijke organisaties, bestuurders, aandeelhouders, commissarissen en toezichthouders.

icon-meijnhardtadvocatuurMeijnhardt reanimeert ...

Meijnhardt advocatuur adviseert bedrijven en organisaties met continuïteitsproblemen, zoals in recovery-trajecten en bij (her)structurering. Als Insolad-advocaat en curator in faillissementen heeft zij ruime ervaring in het voortzetten van de bedrijfsvoering, overnames/doorstarts en het 'reanimeren' van bedrijven en organisaties. Levensvatbare onderdelen verdienen een tweede leven.

icon-meijnhardtadvocatuurMeijnhardt klopt ...

Uiteraard voert Meijnhardt advocatuur procedures om te winnen, de wederpartij te ‘kloppen’. Beter is echter deze te voorkomen, omdat procedures vaak alleen maar verliezers kennen. Annelies Meijnhardt streeft liever naar een door de cliënt gewenste snelle oplossing. Daarbij gelden redelijke tarieven die kloppen!

slogan-meijnhardt


 

 

icon-meijnhardtadvocatuurWat ik doe ...

 

Mr. Meijnhardt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd:

Ondernemingsrecht
- bestuurdersaansprakelijkheid
- beroepsaansprakelijkheid
- fusies en overnames
- vennootschappen
- verenigingen en stichtingen

Insolventierecht
- Faillissement
- Sureance van betaling
- WSNP

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Annelies Meijnhardt adviseert en voert procedures op het gebied van verbintenissenrecht (geschillen met leveranciers/klanten/concurrenten omtrent contracten of onrechtmatige daad), rechtspersonenrecht (zoals bestuurdersaansprakelijkheid), financiering en zekerheden (advisering in trajecten met banken of andere financiers), incasso en beslag en executie. Verder begeleidt zij bedrijven en organisaties met continuïteitsproblemen, bijvoorbeeld in recovery- en (her)structureringstrajecten. Zij adviseert ondernemers, bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

Meijnhardt advocatuur
Mr. M.E. (Annelies) Meijnhardt

Bezoekadres: Landgoed Schothorst
Schothorsterlaan 11
3822 NA Amersfoort

Postadres: Vermeerstraat 8
3817 DE Amersfoort

Tel: 06 - 22 44 86 54
Email: info@meijnhardtadvocatuur.nl 

 

icon-meijnhardtadvocatuurDe advocaat ...

Annelies Meijnhardt is een mensgericht en zakelijk advocaat. Ze gaat voor praktische oplossingen die bijdragen aan de doelen van de cliënt. Zij heeft ervaring in management, bestuur en toezicht, financieel inzicht en inzicht in bedrijfsprocessen. Die kennis en ervaring heeft zij onder meer opgedaan als curator van failliete bedrijven (ruim 22 jaar), waarbij zij regelmatig met succes de bedrijfsvoering heeft voortgezet en overnames/doorstarts heeft gerealiseerd. Zij adviseert al 23 jaar ondernemingen en organisaties.

Sinds 2001 is zij lid van Insolad, de Vereniging van insolventie-advocaten. In 2003 heeft zij de Insolad-Grotius specialisatie-opleiding insolventierecht cum laude behaald. In 2009 heeft zij de opleiding Financiële economie voor curatoren afgerond. Ook verder voldoet zij in ruime mate aan de opleidingseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten door middel van tal van cursussen en opleidingen, met name op het gebied van ondernemingsrecht, insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Maar ook op het gebied van advies- en presentatie-vaardigheden, leidinggeven, accountmanagement en juridisch en zakelijk Engels.

Als vice-voorzitter en secretaris van de Raad van Toezicht van World Vision Nederland, een van de grootste ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties gericht op kwetsbare kinderen wereldwijd, was zij verantwoordelijk voor het toezicht op de organisatie, good corporate governance en het opstellen van meerjarenplannen. In die rol heeft zij een compliance-onderzoek verricht binnen het internationale hoofdkantoor van World Vision International.

Sinds juni 2016 is zij lid van de Raad van Toezicht van Accolade Zorg en fungeert zij in de remuneratie en governance-commissie. Als advocaat adviseert zij organisaties op het gebied van governance en (her)structurering.

Annelies Meijnhardt was vanaf de oprichting van Matchpoint Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Amersfoort e.o. jarenlang lid van de Raad van Advies en altijd nauw betrokken gebleven. Nu is zij als lid van de Denktank en als Maatschappelijk ondernemer verbonden aan Samen voor Amersfoort.

Zij beheerst de Engelse taal in woord en geschrift. Duits beheerst zij behoorlijk. Noors kan zij zonder problemen lezen. 

 

icon-meijnhardtadvocatuurFaillissementen ...

 

Als curator (al 22 jaar) wikkelt Annelies Meijnhardt haar nog lopende faillissementen af.

De openbare en financiële verslagen in deze faillissementen staan op de website www.rechtspraak.nl onder het kopje ‘insolventieregister’.

Curator mr. M.E. (Annelies) Meijnhardt

Mobiel: 06 - 22 44 86 54

Email: curator@meijnhardtadvocatuur.nl 

 

icon-meijnhardtadvocatuurActueel ...

 

Meijnhardt op de juiste plek!

Sinds 1 oktober 2018 is Meijnhardt advocatuur gevestigd in het witte huis 'Landgoed Schothorst', Schothorsterlaan 11 in Amersfoort. In het kloppend hart van Nederland! Goed bereikbaar, zowel per auto, openbaar vervoer, als per fiets.

Daar werkt zij samen met advocaat Bart Sprangers van The Legal Department in een mooi kantoor. Alle faciliteiten zijn aanwezig om cliënten en relaties in een fijne omgeving te kunnen ontvangen.

U bent van harte welkom!

Maatschappelijk Verantwoord Vereffenen (MVV)

Die term introduceert Mr. A. van Hees in zijn artikel in Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI 2015/1). Hier zouden alle curatoren voor moeten gaan. Helaas is de praktijk anders. Je hebt 'afwikkelaars' die de deur (letterlijk en figuurlijk) dichtdoen zodra ze benoemd zijn. Je hebt ook curatoren die de deur zoveel mogelijk willen openhouden en z.s.m. zoeken naar levensvatbaarheid en mogelijkheden voor een overname of doorstart. Dat is mijn insteek; Meijnhardt reanimeert.

Lees meer over maatschappelijk verantwoord vereffenen ...

Huurvordering roerende zaken is bij faillissement een boedelschuld

De kantonrechter te Leeuwarden heeft aan de Hoge Raad de volgende prejudiciële vraag gesteld:“In artikel 39 Fw, laatste volzin, is bepaald dat van de dag der faillietverklaring af de huurprijs boedelschuld is. Geldt deze bepaling ook ten aanzien van de huur van roerende zaken (als de onderhavige)?” De Hoge Raad beantwoordt de vraag bevestigend (HR 09-01-2015). Lange tijd werd gedacht (althans was hierover op zijn minst onduidelijkheid) dat art. 39 Fw alleen van toepassing was op huur van onroerende zaken. Nu is dus duidelijk dat dit artikel ook van toepassing is op roerende zaken. Als u roerende zaken verhuurt aan een (rechts)persoon en deze gaat failliet, is de huurvordering van de dag van faillietverklaring af totdat de huurovereenkomst eindigt (dit kan op grond van dit artikel op een termijn van 3 maanden) een (concurrente) boedelschuld.

Lees meer ...

Aansprakelijkheden bestuurder

Annelies Meijnhardt heeft mogelijke aansprakelijkheden als bestuurder kort weergegeven in dit artikel. Als bestuurder van een onderneming met continuïteitsproblemen is het van belang de risico's en kansen goed te (h)erkennen. Laat een faillissement nooit over de onderneming 'afgeroepen' worden. Het is nooit te laat (dus ook niet om 1 voor 12 en niet om 1 over 12) om advies in te winnen. U wilt toch op zijn minst weten wat er op u afkomt, zeker ook privé. Dat is elke (laatste) cent waard.

Balans en winst en verliesrekening uiterlijk 6 maanden na boekjaar uitprinten!

Dat bedenkt u zich misschien niet in deze tijden van verdere digitalisering. Vanaf 2016 is digitaal deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel immers verplicht en is op papier aanleveren zelfs niet meer mogelijk! Op grond van art. 10 lid 2 BW is het bestuur echter nog steeds verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen (en ik heb geen wijzigingsvoorstel voor deze wet gezien). Als niet voldaan wordt aan art. 2:10 BW en er volgt een faillissement van de vennootschap, geldt dit als onbehoorlijk bestuur en geldt het wettelijke vermoeden dat onbehoorlijk bestuur over de gehele linie een belangrijke oorzaak is van het faillissement (net zoals bij de zogenaamde 'deponeringsplicht' van de jaarrekening bij de KvK). Dit wil elke bestuurder uiteraard voorkomen. Toch nog steeds tijdig een print maken dus! 

 

icon-meijnhardtadvocatuurOverig ...

 

Organisatie
Meijnhardt advocatuur is de eenmenszaak van mr. M.E. (Annelies) Meijnhardt, kantoorhoudende aan de Schothorsterlaan 11, 3822 NA in Amersfoort.

Postadres: Vermeerstraat 8, 3817 DE in Amersfoort.

KvK-nummer: 62412752
BTW-identificatienummer: NL001862389B75

Het beleid en de procedures van Meijnhardt advocatuur zijn opgenomen in haar interne kantoorhandboek.

Tarieven

Meijnhardt advocatuur hanteert een uurtarief van € 250, excl. BTW. Dit is inclusief kantoor- en reiskosten (binnen Nederland). Voor maatschappelijke organisaties en particulieren hanteert zij een gereduceerd uurtarief. Dit is afhankelijk van het soort zaak en/of de cliënt. Ook kan in veel gevallen een fixed fee afgesproken worden, zodat u weet waar u aan toe bent.

Algemene voorwaarden

Meijnhardt advocatuur hanteert algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere opdracht, daaronder ook begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Meijnhardt advocatuur, partners van of aan personen die eventueel in dienstbetrekking van Meijnhardt advocatuur werkzaam zijn, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

De algemene voorwaarden zijn hier in te zien en als pdf te downloaden. Uiteraard zijn deze ook kosteloos op te vragen bij Meijnhardt advocatuur.